GI.PI.AUTO
    CORSO ROMA N°50 Moncalieri 10024 (Torino)
    Tel: 348 2249695